Przesłanka

Ta strona internetowa Traffik-up.pl jest własnością Giulio Tavella P.I. 02551040997, jako menedżer samej lokalizacji i oferowanych usług. Poniżej znajdują się obowiązkowe zasady i warunki korzystania z usług, do których użytkownik ma dostęp, zgodnie z wymogami i ustaleniami obowiązującego prawodawstwa w tej dziedzinie, w tym dekretu ustawodawczego 70/2003, który transponował dyrektywę wspólnotową 200/31 / WE dotyczące handlu elektronicznego.

Uzyskując dostęp do strony internetowej lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przeczytanie, zrozumienie i związanie się opisanymi Warunkami. Należy zauważyć, że Regulamin jest umową prawną, która kontroluje korzystanie z serwisu przez odwiedzających i użytkowników usług, dlatego dokonując zakupu produktów oferowanych w tym serwisie, wymienione w nim warunki zostaną automatycznie zaakceptowane. strona.

Kto może korzystać z serwisu i jakie są wymagania, aby założyć konto

Aby korzystać z naszej strony internetowej i / lub otrzymywać nasze usługi i móc założyć konto, użytkownik musi mieć ukończone 16 lat lub osiągnąć pełnoletniość zdefiniowaną w kraju jurysdykcji użytkownika i posiadać uprawnienia, prawo i wolność zawarcia wiążącej umowy z niniejszymi Warunkami. Zabrania się korzystania z tej strony internetowej i / lub otrzymywania świadczonych usług, jeśli jest to zabronione w Twoim kraju lub na mocy jakiegokolwiek prawa lub przepisów mających zastosowanie do użytkownika i jego przypadku, w przypadku nieprzestrzegania tego warunku, Administratorem danych jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Usługa

Traffik-Up.pl oferuje użytkownikowi możliwość zwiększenia interakcji i widoczności konta, które jest dostarczane przez Instagram i inne główne sieci społecznościowe.

Aby uzyskać dostęp do usługi, użytkownik może podać link powiązany z profilem lub zdjęciem lub treścią, którą chce promować / reklamować, Instagram lub inne dane do mediów społecznościowych nie będą wykorzystywane. Użytkownik będzie miał prawo do założenia konta, podając swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz wszelkie inne dane potrzebne jedynie do korzystania z poszczególnych usług oferowanych przez serwis, takich jak np. Afiliacja (pkt 19).

Aby aktywować żądaną usługę, użytkownik musi upublicznić swój profil.

Kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do strony kasy, musi wypełnić obowiązkowe pole z konkretnym żądaniem świadczenia wybranej usługi, która w związku z tym będzie przetwarzana.

Należy zauważyć, że użytkownik będzie bezpośrednio odpowiedzialny za każdy nieprawidłowy wpis, co nie pozwoli na żądanie zwrotu pieniędzy i dlatego konieczne będzie złożenie nowego zamówienia na żądaną usługę (np. Nieprawidłowe wysłanie linku do zdjęcia w celu uzyskania Obserwujący).

Świadczenie usługi i warunki handlowe

Po dokonaniu płatności zamówienie zostanie niezwłocznie zrealizowane poprzez wysłanie zapytania o zakup produktu do dostawcy zewnętrznego w celu jego dostawy.

Operację tę można zakończyć w ciągu 48 godzin, o ile nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności. Zamówienia równe lub większe niż 1000 (obserwujących, polubienia, wyświetlenia itp.) Mogą być rozłożone na kilka dni, aby nie naruszać zasad narzuconych przez Instagram lub inne sieci społecznościowe.

W przypadku świadczenia usługi oferowanej przez dostawców zewnętrznych, po złożeniu wniosku nie można jej zablokować, z wyjątkiem wyjątkowo szczególnych przypadków.

W przypadku, gdy użytkownik nie upubliczni profilu zgodnie z wymaganiami, a użytkownik w każdym przypadku kupi usługę, nie będzie możliwe jej świadczenie ani zwrot pieniędzy.

Jeśli usługa jest świadczona, a w międzyczasie liczba obserwujących zmniejszy się w porównaniu z zamówioną / zakupioną liczbą, normalnie nie można ich przywrócić, a zatem otrzymać zwrot kosztów, ocena sprawy będzie zależała od menedżera.

Informacje w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących produktów, ich dostawy itp. może zostać zażądane przez użytkownika, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@traffik-up.pl, przed dokonaniem zakupu, co, jak wspomniano, spowoduje natychmiastową realizację zamówienia.

W związku z tym przypomina się, że po zakupie wybranej pozycji użytkownik zobowiązuje się do: (i) zapoznania się z charakterystyką produktu / usługi przed dokonaniem zakupu (ii) zobowiązuje się do zawarcia umowy prawnie wiążąca umowa zakupu produktu / usługi z zapłatą powodującą wymeldowanie, która zwykle nie przewiduje zwrotu pieniędzy.

Określono również, że usługa może być świadczona tylko dla jednego wskazanego łącza, jeśli użytkownik zdecyduje się wstawić więcej linków, Traffik-Up będzie miał prawo wyboru między podanymi linkami, jeśli użytkownik zamiast tego w tej samej kolejności dokona zakupu więcej opakowań, w tym przypadku można wstawić więcej linków, co oczywiście musi odnosić się do zakupionego produktu.

Przerwy w świadczeniu usług

Właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia, a nawet częściowego przerwania świadczenia usług, w tym dostępu do bazy danych lub treści. Ograniczenia dostępu lub usług mogą być również wprowadzone, w całości lub w części, bez uprzedzenia i bez ponoszenia odpowiedzialności za to ograniczenie usługi, a także mając prawo do zablokowania świadczenia żądanej usługi ze względów bezpieczeństwa.

Ceny

Ceny usług i produktów podane są na stronie internetowej. Traffik-Up zastrzega sobie prawo do zmiany cen wyświetlanych produktów w dowolnym momencie oraz do poprawiania błędów cenowych, które mogą wystąpić nieumyślnie. Więcej informacji na temat cen i podatków od sprzedaży można znaleźć na stronie płatności.

Opłata za usługi i wszelkie inne wydatki, które użytkownik może ponieść, takie jak podatki i ewentualne opłaty transakcyjne, będą naliczane zgodnie ze wskazaniami i jeśli zostało to wskazane.

Płatność

W celu realizacji zamówienia w celu zakupu oferowanych usług należy dokonać płatności wskazaną kartą kredytową.

Rachunek za świadczoną usługę można uzyskać od zespołu pomocy za pośrednictwem poczty elektronicznej:

info@traffik-up.pl.

Polityka zwrotów i zwrotów pieniędzy

Witryna Traffik-Up.pl oferuje użytkownikowi nieodwołalną i abstrakcyjną usługę iz tego powodu żadne zwroty nie mogą być dokonywane od momentu, gdy zamówienie przekroczy status „Zrealizowane”. Zwrot będzie możliwy tylko w przypadkach wyjątkowych sytuacji po dokładnej ocenie i uznaniu Właściciela.

Powtarza się, że użytkownik, który podczas wstawiania wskaże nieprawidłowy link, nie otrzyma zwrotu kosztów, jak inne wskazanie lub dane, które mogłyby wprowadzić menedżera w błąd w celu zakończenia świadczenia usługi.

Zastrzeżenie prawa do modyfikacji oferty

Właściciel zastrzega sobie prawo bez powiadomienia do: modyfikacji usług; zaprzestać świadczenia usług lub funkcji oferowanych usług; lub stwórz limity dla usług. Dostęp do usług może zostać przerwany lub zawieszony na stałe lub czasowo bez powiadomienia i odpowiedzialności z dowolnego powodu lub bez.

Gwarantuje reklamacje i odpowiedzialność za usługi i produkty

Ta strona internetowa oferuje usługi i produkty, które są dostarczane użytkownikowi natychmiast lub w ciągu kilku godzin od zakupu, w przypadku braku świadczenia żądanej usługi, użytkownik może wysłać e-mail reklamacyjny na adres: info@traffik-up.pl, aby zażądać wykonania żądanej usługi. W każdym przypadku Właściciel gwarantuje wykonanie tego, czego żąda użytkownik, w granicach swoich obowiązków wynikających z wyniku, który pojawia się na pulpicie nawigacyjnym, z którym może zapoznać się w celu sprawdzenia statusu zamówienia i jego dostawy. Gdy zamówienie jest „Zrealizowane” po przejściu wszystkich niezbędnych etapów dostawy, usługa może zostać uznana za zwróconą klientowi i na żądanie wykazaną za pomocą „Statusu zamówienia”.

Prawa własności intelektualnej, prawa autorskie i logo

Usługa i wszystkie materiały w niej zawarte lub w niej przekazane, w tym między innymi oprogramowanie, obrazy, tekst, grafika, logo, patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, prawa autorskie, fotografie, audio, wideo, muzyka i wszystkie Powiązane prawa własności intelektualnej są wyłączną własnością Giulio Tavelli, właściciela witryny. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, żadne postanowienie niniejszych Warunków nie będzie uważane za licencję w ramach takich Praw Własności Intelektualnej lub na ich podstawie, a użytkownik zgadza się nie sprzedawać, licencjonować, wynajmować, modyfikować, rozpowszechniać, kopiować, reprodukować, nadawać, pokazywać publicznie, publicznie wykonywać, publikować, adaptować, modyfikować lub tworzyć dzieł pochodnych.

Prawo do zawieszenia lub zlikwidowania konta

Właściciel może na stałe lub tymczasowo przerwać lub zawiesić dostęp do usługi bez powiadomienia i odpowiedzialności z dowolnego powodu, w tym w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub obowiązującego prawa lub przepisów, w tym niewłaściwego wykorzystania strony Traffik-Up.pl przez użytkowników za nielegalne działania. Możliwe, że zostaniesz poproszony o zaprzestanie korzystania z usługi / witryny, a także możesz zostać poproszony o usunięcie swojego konta i / lub usług w dowolnym momencie, a także możesz zostać poproszony o usunięcie wszelkich danych odnoszących się do użytkownika i zostaniesz zablokowany. ” dostęp do usług w dowolnym momencie.

Przerwa przewidziana jest również w przypadku niewłaściwego korzystania ze strony Traffik-Up.pl przez użytkowników do nielegalnych działań, które mogłyby być na niej prowadzone, zastrzegamy sobie prawo do stałego lub czasowego przerwania lub zawieszenia dostępu. do usługi bez uprzedzenia i odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu, w tym w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub obowiązującego prawa lub przepisów. Możliwe, że zostaniesz poproszony o zaprzestanie korzystania z usługi / strony, a także możesz zostać poproszony o usunięcie wszelkich danych dotyczących użytkownika, a dostęp do usług zostanie w dowolnym momencie zablokowany.

Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym przypadku Właściciel Witryny nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub przykładowe, w tym między innymi za utratę zysków, reputację, użytkowanie, dane lub inne niematerialne straty wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z usługi lub z nią związane.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Właściciel Witryny nie ponosi odpowiedzialności za (1) błędy lub nieścisłości w treści; (2) obrażenia ciała lub szkody majątkowe jakiegokolwiek rodzaju, wynikające z dostępu do usługi lub korzystania z niej; oraz (3) nieautoryzowany dostęp lub korzystanie z naszych bezpiecznych serwerów i / lub informacji na nich przechowywanych.

Prawo do zmiany warunków

Właściciel i Zarządca są uprawnieni do wprowadzania zmian w poniższych warunkach, które zostaną przekazane poprzez ich publikację. Właściciel i operator tej witryny zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych warunków według własnego uznania. Dlatego każdy czytelnik / użytkownik jest wymagany

po weryfikacji wszelkich wprowadzonych zmian, w każdym przypadku korzystanie z witryny i jej usług oznacza akceptację zmian, które zaszły w międzyczasie.

E-maile i treści promocyjne

W przypadku aktywacji usługi, użytkownik akceptuje wysyłanie wiadomości i materiałów promocyjnych pocztą elektroniczną lub innym formularzem kontaktowym, który nam udostępnisz (w tym numer telefonu do połączeń lub sms-ów). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać takich materiałów promocyjnych lub powiadomień po przyjeździe, prosimy o zgłoszenie tego w dowolnym momencie do zespołu wsparcia: info@traffik-up.pl.

Opinie

Traffik-Up.pl zbiera recenzje udostępnione dobrowolnie przez użytkownika w celu zaopiniowania rzetelności usług świadczonych przez serwis oraz ulepszania serwisu, z wyjątkiem przypadku, gdy użytkownik wyrazi opinię przeciwko jego korzystaniu, opinia zostanie usunięta w ciągu 24 godzin od złożenia wniosku.

Polityka prywatności

Klikając tutaj można uzyskać dostęp do polityki prywatności serwisu.

Spory (ODR)

W przypadku sporów dotyczących usług możliwe będzie skontaktowanie się z personelem operacyjnym witryny w celu polubownego rozwiązania pod adresem e-mail: info@traffik-up.pl lub ewentualnie zgodnie z art. 14 rozporządzenia UE 524/2013, w przypadku wszelkich skarg dotyczących umów zawartych online, użytkownicy mogą skorzystać z „platformy ODR” (Online Dispute Resolution) do pozasądowego rozstrzygania sporów, do której można uzyskać dostęp pod następującym linkiem: https://ec.europa .eu/consumer/odr/

Marki pojawiające się w witrynie

YouTubeTM to znak towarowy YouTube.com: Traffik-Up nie jest powiązany z YouTubeTM, a jedynie świadczy usługi marketingu społecznościowego. Prawa do obrazów i logo YouTubeTM należą do ich odpowiednich właścicieli.

FacebookTM to znak towarowy firmy Facebook. com: Traffik-Up nie jest powiązany z Facebookiem, a jedynie świadczy usługi marketingu społecznościowego. Prawa do obrazów i logo FacebookTM należą do ich odpowiednich właścicieli

TwitterTM jest znakiem towarowym Twitter.com: Traffik-Up nie jest powiązany z serwisem TwitterTM, a jedynie świadczy usługi marketingu społecznościowego. Prawa do zdjęć i logo TwitterTM należą do ich odpowiednich właścicieli.

InstagramTM jest znakiem handlowym istagram. com: Traffik-Up nie jest powiązany z InstagramemTM, a jedynie świadczy usługi marketingu społecznościowego. Prawa do obrazów i logo InstagramTM należą do ich odpowiednich właścicieli

SpotifyTM to znak towarowy Spotify. com: Traffik-Up nie jest powiązany ze SpotifyTM, a jedynie świadczy usługi marketingu społecznościowego. Prawa do obrazów i logo SpotifyTM należą do ich odpowiednich właścicieli

TikToKTM jest znakiem towarowym firmy Tiktok. com: Traffik-Up nie jest powiązany z TiKTokTM, a jedynie świadczy usługi marketingu społecznościowego. Prawa do obrazów i logo TikTockTM należą do ich odpowiednich właścicieli.

Przynależność

Na stronie Traffik-Up.pl każdy użytkownik może zarejestrować się i uzyskać dostęp do platformy afiliacyjnej, która pozwoli mu uzyskać procent w wysokości 30% od zakupów dokonywanych przez przyjaciół i znajomych. Po powiązaniu użytkownik będzie mógł sprawdzić zgromadzone saldo, które następnie zawsze musi zostać potwierdzone przez kadrę zarządzającą witryny w celu prawidłowego rozliczenia kwoty.

Każdy, kto chce aktywować procedurę afiliacji, musi posiadać numer VAT, aby móc zafakturować otrzymane prowizje.

Szczegóły obsługi klienta i dane kontaktowe

Użytkownicy mogą uzyskać wszelkie informacje i pomoc dotyczącą świadczonych usług, pisząc na następujący adres e-mail:

info@traffik-up.pl.