1. Celem polityki prywatności jest zapewnienie maksymalnej przejrzystości w zakresie informacji, które gromadzi witryna Traffik-Up.pl oraz w jaki sposób je wykorzystuje.

  Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ustawodawstwa krajowego (dekret z mocą ustawy z dnia 30 czerwca 2003 r. Nr 196, Kodeks o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami) i europejskiego (rozporządzenie europejskie o ochronie danych osobowych nr 679/2016, RODO ), niniejsza witryna szanuje i chroni prywatność odwiedzających i użytkowników, dokładając wszelkich możliwych i proporcjonalnych starań, aby nie naruszać praw użytkowników.

  Ta sekcja zawiera informacje o metodach zarządzania Traffik-Up.pl w odniesieniu do przetwarzania danych użytkowników.
  Informacje te są również ważne dla celów art. 13 rozporządzenia (UE) nr. 2016/679, dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, dla osób, które wchodzą w interakcję z serwisem i są dostępne pod adresem odpowiadającym stronie głównej.
  Informacje są podawane tylko dla wyżej wymienionej strony, a nie dla innych stron internetowych, które użytkownik może przeglądać za pośrednictwem zawartych w nich linków.
  Celem tego dokumentu jest dostarczenie informacji o metodach, terminach i charakterze informacji, które administrator danych musi przekazać użytkownikom podczas łączenia się ze stronami internetowymi, niezależnie od celu samego połączenia, zgodnie z ustawodawstwem włoskim i europejskim.
  Informacje mogą podlegać zmianom w związku z wprowadzeniem nowych zasad w tym zakresie, dlatego prosimy o okresowe odwiedzanie tej strony.
  Jeżeli użytkownik nie ukończył 14 lat, zgodnie z art. 8, c.1. Rozporządzenie (UE) 2016/679 i art. 2- Quinquies of Legislative Decree 196/2003, ze zmianami wprowadzonymi przez Legislative Decree 181/18, będą musiały uzasadnić Twoją zgodę za zgodą rodziców lub ich zastępców.

I – RODZAJ ZBIERANYCH DANYCH

Wśród Danych Osobowych gromadzonych przez tę Witrynę samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich znajdują się: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania; Imię; nazwisko; e-mail; numer telefonu.

Pełne informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w określonych tekstach informacyjnych wyświetlanych przed zebraniem danych.

Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych użytkowania, zbierane automatycznie podczas korzystania z tej Witryny.

O ile nie określono inaczej, wszystkie dane wymagane przez tę witrynę są obowiązkowe. Jeśli Użytkownik odmówi ich przekazania, świadczenie Usługi przez tę Witrynę może być niemożliwe. W przypadkach, w których niniejsza Witryna wskazuje, że niektóre Dane są opcjonalne, Użytkownicy mogą powstrzymać się od przekazywania takich Danych, bez wpływu na dostępność lub działanie Usługi.

Użytkowników, którzy mają wątpliwości, jakie dane są obowiązkowe, zachęcamy do kontaktu z właścicielem.

Jakiekolwiek użycie plików cookie – lub innych narzędzi śledzących – przez tę Witrynę lub przez właścicieli usług stron trzecich, z których korzysta ta Witryna, o ile nie określono inaczej, ma na celu świadczenie Usługi żądanej przez Użytkownika, a także w dodatkowych celach opisanych w tym dokumencie oraz w Polityce dotyczącej plików cookie, jeśli są dostępne.

Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za Dane Osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej Witryny i gwarantuje prawo do ich komunikowania lub rozpowszechniania, zwalniając Właściciela z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich.

II – PRZETWARZANIE DANYCH
1. Właściciel danych

Administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, służba lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Zajmuje się również profilami bezpieczeństwa.

W odniesieniu do tej witryny administratorem danych jest Giulio Tavella, numer VAT: 02551040997, a w celu wyjaśnienia lub skorzystania z praw użytkownika można się z nim skontaktować pod następującym adresem e-mail: info@traffik-up.pl

2. Podstawa prawna przetwarzania

Ta strona przetwarza dane głównie na podstawie zgody użytkownika. Zgoda jest wyrażana poprzez baner umieszczony na dole strony. Korzystając z witryny lub konsultując się z nią, odwiedzający i użytkownicy zatwierdzają niniejszą politykę prywatności i wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w związku z metodami i celami opisanymi poniżej oraz za wyraźną zgodą, ujawnienie osobom trzecim, jeśli jest to konieczne świadczenie usługi. Dodatkowe zgody dotyczące konkretnego celu usługi są zbierane za pośrednictwem formularzy komunikacyjnych lub zgłoszeń serwisowych.

Podanie danych, a tym samym zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych jest opcjonalne, Użytkownik może odmówić zgody, a także może cofnąć już wyrażoną zgodę w dowolnym momencie (poprzez baner na dole strony lub ustawienia przeglądarki dla cookies lub link Kontakt). Jednak odmowa zgody może uniemożliwić świadczenie niektórych usług i pogorszyć jakość przeglądania witryny.

Dane dla bezpieczeństwa serwisu oraz zapobiegania nadużyciom i SPAMowi, a także dane do analizy ruchu na stronie (statystyki) w postaci zbiorczej, przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie serwisu oraz samych użytkowników. W takich przypadkach użytkownik zawsze ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych (patrz pkt. Uprawnienia użytkownika).

3. Miejsce przetwarzania danych

Dane przetwarzane są w biurach operacyjnych Administratora oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się z właścicielem.

Dane Osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do innego kraju niż ten, w którym znajduje się Użytkownik. Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsca przetwarzania, Użytkownik może zapoznać się z sekcją dotyczącą szczegółów przetwarzania Danych Osobowych.

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji dotyczących podstawy prawnej przekazania Danych poza Unię Europejską lub do organizacji międzynarodowej podlegającej międzynarodowemu prawu publicznemu lub składającej się z dwóch lub więcej krajów, np. ONZ, a także w zakresie środków bezpieczeństwa zastosowanych przez Administratora w celu ochrony Danych.

Użytkownik może sprawdzić, czy jeden z opisanych powyżej transferów ma miejsce, zapoznając się z sekcją tego dokumentu dotyczącą szczegółów przetwarzania Danych Osobowych lub żądając informacji od Administratora danych, kontaktując się z nim w danych otwarcia.

4. Okres przechowywania

Dane są przetwarzane i przechowywane przez czas wymagany przez cele, dla których zostały zebrane. W związku z tym:

Dane osobowe zbierane w celach związanych z realizacją umowy pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji tej umowy.

Dane Osobowe gromadzone w celach związanych z prawnie uzasadnionym interesem Administratora będą przechowywane do czasu zaspokojenia tego interesu. Użytkownik może uzyskać dalsze informacje na temat uzasadnionego interesu Właściciela w odpowiednich punktach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem.

W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się za zgodą Użytkownika, Administrator może przechowywać Dane Osobowe dłużej do czasu odwołania zgody. Ponadto Administrator może zostać zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, zgodnie z obowiązkiem prawnym lub nakazem organu.

Pod koniec okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z tym po wygaśnięciu tego terminu nie będzie można już korzystać z prawa do wglądu, usunięcia, sprostowania i przenoszenia danych.

III – DANE PRZETWARZANE
1. Metody przetwarzania

Podobnie jak wszystkie strony internetowe, ta strona również korzysta z plików dziennika, w których informacje zebrane w sposób zautomatyzowany są przechowywane podczas wizyt użytkowników. Gromadzone informacje mogą być następujące:

– Adres protokołu internetowego (IP)
– rodzaj przeglądarki i parametry urządzenia używanego do łączenia się z witryną;
– nazwa dostawcy usług internetowych (ISP);
– Data i godzina wizyty;
– Strona internetowa pochodzenia gościa (skierowanie) i wyjście;
– Prawdopodobnie liczba kliknięć.

Powyższe informacje są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i zbierane wyłącznie w formie zagregowanej w celu weryfikacji poprawności działania serwisu oraz ze względów bezpieczeństwa. Informacje te będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes właściciela Dla celów bezpieczeństwa (filtry antyspamowe, zapory sieciowe, wykrywanie wirusów), automatycznie zapisywane dane mogą zawierać również dane osobowe, takie jak adres IP, które mogą być wykorzystane zgodnie z przepisami prawa. obowiązujące w temacie, w celu zablokowania prób uszkodzenia samej witryny lub wyrządzenia szkody innym użytkownikom, aw każdym razie działań szkodliwych lub stanowiących przestępstwo. Dane te nigdy nie są wykorzystywane do identyfikacji lub profilowania użytkownika, a jedynie w celu ochrony serwisu i jego użytkowników, takie informacje będą traktowane w oparciu o prawnie uzasadnione interesy właściciela. komentarzy lub w przypadku określonych usług żądanych przez użytkownika, witryna automatycznie wykrywa i rejestruje niektóre dane identyfikacyjne użytkownika, w tym adres e-mail. Dane te są podawane dobrowolnie przez użytkownika w momencie zgłoszenia żądania świadczenia usługi poprzez wstawienie komentarza lub innych informacji, użytkownik wyraźnie akceptuje politykę prywatności, aw szczególności zgadza się, że wprowadzone treści są swobodnie rozpowszechniane osobom trzecim. Otrzymane dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia żądanej usługi i tylko przez czas niezbędny do świadczenia tej usługi. Przekazywane są informacje, które użytkownicy serwisu uznają za upublicznione za pośrednictwem usług i narzędzi im udostępnionych. przez użytkownika świadomie i dobrowolnie, zwalniając tę ​​witrynę z jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia prawa. Do użytkownika należy sprawdzenie, czy posiada uprawnienia do wprowadzania danych osobowych osób trzecich lub treści chronionych przez standardy krajowe i międzynarodowe.

Administrator Danych stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub zniszczeniu Danych Osobowych.

Oprócz Administratora, w niektórych przypadkach dostęp do Danych mogą mieć inne podmioty zaangażowane w organizację tego Serwisu (administratorzy, administratorzy handlowi, marketingowi, prawni, administratorzy systemów) lub podmioty zewnętrzne (takie jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, kurierzy). usługi pocztowe, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) również wyznaczone, w razie potrzeby, na Przetwarzających przez Administratora. Aktualną listę menedżerów można zawsze uzyskać od Administratora danych.

2. Cel przetwarzania danych

Dane zbierane przez serwis Traffik-Up.pl w trakcie jego działania są wykorzystywane wyłącznie do celów wskazanych powyżej i przechowywane przez czas niezbędny do świadczenia przez Administratora Usługi, wypełnienia obowiązków prawnych, udzielenia odpowiedzi na zapytania lub działania wykonawcze, chronić swoje prawa i interesy (lub użytkowników lub osób trzecich), identyfikować wszelkie złośliwe lub oszukańcze działania.

Oprócz następujących celów:

Statystyki, Google Analytics z anonimowymi danymi osobowymi IP: dane dotyczące wykorzystania plików cookie
Użytkownik kontaktowy (Formularz kontaktowy, Dane osobowe: nazwisko i imię, e-mail, imię, numer telefonu)
Zarządzanie płatnościami Stripe, Dane osobowe: różne rodzaje danych określone w polityce prywatności,
Zarządzanie tagami, (dane osobowe Menedżera tagów Google: pliki cookie, dane o użytkowaniu)
Iteracja z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi: Facebook, Twiter, Spotify, YouTobe, TikTok, Instagram (przycisk Lubię to i widget społecznościowy – Dane osobowe: Pliki cookie, Dane użytkowania).
Ochrona przed spamem – Google reCAPTCHA Dane osobowe: Cookie; dane dotyczące użytkowania
Remarketing i kierowanie behawioralne: Remarketing i remarketing na Facebooku Dane osobowe reklam Google: pliki cookie; e-mail
Powiadomienia Push: Powiadomienia push mogą być wysyłane do Użytkownika w celach opisanych w niniejszej polityce prywatności. wyłączenie tej funkcji może niekorzystnie wpłynąć na korzystanie z Serwisu.
3. Dane podane przez użytkownika

Jak wskazano powyżej, opcjonalne, wyraźne i dobrowolne wysyłanie wiadomości e-mail na adresy wskazane na tej stronie wiąże się z późniejszym pozyskaniem adresu nadawcy, niezbędnego do obsługi żądań, a także wszelkich innych niezbędnych danych osobowych wprowadzonych.

Konkretne informacje podsumowujące będą stopniowo zgłaszane lub wyświetlane na stronach witryny utworzonej dla określonych usług na żądanie.

4. Przekazywanie danych do krajów spoza UE

Ta strona może udostępniać niektóre zebrane dane usługom zlokalizowanym poza obszarem Unii Europejskiej. W szczególności za pomocą Google, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Tik Tok, YouTube za pośrednictwem wtyczek społecznościowych i / lub przycisków sieci społecznościowych, aby umożliwić łatwe udostępnianie treści w preferowanej sieci społecznościowej użytkownika i usłudze Google. Analityka. Przeniesienie jest autoryzowane na podstawie określonych decyzji Unii Europejskiej i Gwaranta w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności decyzji 1250/2016 (Tarcza Prywatności: https: //www.garanteprivacy/privacyshield tutaj strona informacyjna Włoskiego Gwaranta ), dla których nie jest wymagana dalsza zgoda. Wymienione wyżej firmy gwarantują przestrzeganie Tarczy Prywatności.

IV- PRAWA UŻYTKOWNIKA

Artykuł. 13, c. 2 rozporządzenia (UE) 2016/679 wymienia prawa użytkownika na podstawie następujących artykułów rozporządzenia (UE) 2016/679:

a) Na podstawie art. 15, o prawie zainteresowanej strony do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 16 możliwość sprostowania podanych danych na podstawie art. 18, możliwość zintegrowania lub ograniczenia traktowania go, lub sprzeciwienia się, z uzasadnionych powodów, jego traktowaniu na podstawie art. 21, oprócz prawa do przenoszenia danych na podstawie art. 20 rozporządzenia (UE);

b) Prawo do żądania anulowania na podstawie art. 17, przekształcenie w formę anonimową lub zablokowanie danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym tych, które nie są niezbędne do celów, w których dane zostały zebrane lub następnie przetwarzane.

c) Prawo do uzyskania zaświadczenia, że ​​zwrócono uwagę na aktualizację, poprawianie, integrację danych, usuwanie, blokowanie danych, operacje przekształcania, nawet jeśli spełnienie to okaże się niemożliwe lub wymaga użycia środków oczywiście nieproporcjonalne do chronionego prawa.

Żądania można kierować do administratora danych bez formalności lub alternatywnie korzystając ze wzoru udostępnionego przez Gwaranta Ochrony Danych Osobowych lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@traffik-up.pl.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1, lit. a) – wyraźna zgoda na wykorzystanie – lub na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) – wyrazić zgodę na wykorzystanie danych rodzajowych, biometrycznych, zdrowotnych, które ujawniają przekonania religijne lub filozoficzne lub przynależność do związków zawodowych, ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne – użytkownik ma prawo do cofnięcia zgodę w dowolnym momencie bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania na podstawie zgody wyrażonej przed cofnięciem zgody.

Podobnie, w przypadku naruszenia prawa, użytkownik ma prawo wnieść skargę do Gwaranta Ochrony Danych Osobowych, jako organu odpowiedzialnego za monitorowanie przetwarzania w państwie włoskim.

Bardziej dogłębne zbadanie przysługujących mu praw można znaleźć w artykułach 15–22 rozporządzenia (UE) 2016/679.

Jak skorzystać ze swoich praw

Aby skorzystać z praw Użytkownika, użytkownicy mogą wysłać żądanie na adres e-mail: info@traffik-up.pl. Wnioski są składane bezpłatnie i przetwarzane przez Właściciela w krótkim czasie.

Prawo do sprzeciwu

Gdy dane osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej właścicielowi lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu właściciela, użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

Jeżeli dane Użytkowników były przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mogą sprzeciwić się przetwarzaniu bez podania przyczyny, najpierw sprawdzając w odpowiednim punkcie niniejszego dokumentu, czy właściciel korzysta z tego celu.

V -COOKIE

Ta strona używa plików cookie i innych identyfikatorów. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookie.

Inne informacje
Szczegółowe informacje

Na życzenie użytkownika, poza informacjami zawartymi w niniejszej polityce prywatności, niniejszy serwis może udzielić użytkownikowi dodatkowych informacji dotyczących określonych usług lub zbierania i przetwarzania danych osobowych.

VI – ZAPEWNIONE BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Środki bezpieczeństwa

Dane gości / użytkowników są przetwarzane zgodnie z prawem i prawidłowo, z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieuprawnionemu zniszczeniu danych. Przetwarzanie odbywa się za pomocą narzędzi informatycznych i / lub telematycznych, metodami organizacyjnymi i logiką ściśle związaną ze wskazanymi celami. Oprócz Właściciela w niektórych przypadkach dostęp do danych mogą mieć kategorie pracowników zaangażowanych w organizację strony lub osoby zewnętrzne (np. Zewnętrzni dostawcy usług technicznych, dostawcy hostingu). Administrator Danych stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub zniszczeniu Danych Osobowych.

Dane wykorzystywane w celach bezpieczeństwa (blokowanie prób uszkodzenia serwisu) przechowujemy przez czas niezbędny do osiągnięcia wskazanego wcześniej celu.

VII – ZMIANY NINIEJSZEGO DOKUMENTU

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji niniejszej polityki prywatności. W przypadku istotnych zmian i aktualizacji będą one zgłaszane użytkownikom wraz z określonymi powiadomieniami.

Poprzednie wersje dokumentu będą nadal dostępne na tej stronie.

Dokument został zaktualizowany pod kątem zgodności z odpowiednimi przepisami regulacyjnymi, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679.

VIII – DEFINICJE I ODNIESIENIA PRAWNE
Dane osobowe (lub dane lub dane użytkownika)

Dane osobowe to informacje, które identyfikują lub umożliwiają identyfikację, bezpośrednio lub pośrednio, osobę fizyczną i które mogą dostarczyć informacji o jej cechach, zwyczajach, stylu życia, relacjach osobistych, stanie zdrowia, sytuacja gospodarcza itp.

Źródło: strona internetowa Gwaranta Prywatności (http://www.garanteprivacy.it)

Dane dotyczące użytkowania

Informacje zbierane automatycznie podczas przeglądania strony www.traffik-up.pl są wykorzystywane zarówno ze strony internetowej, jak iz aplikacji stron trzecich znajdujących się na stronie. Przykładami użycia są adres IP oraz dane urządzenia i przeglądarki, z których użytkownik korzysta, aby przeglądać witrynę, przeglądane strony i czas przebywania użytkownika na poszczególnych stronach.

Użytkownik

Osoba korzystająca ze strony Traffik-Up.pl pokrywa się z osobą zainteresowaną, chyba że określono inaczej.

Zainteresowany

Zainteresowana jest osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe. Jeśli więc zabieg dotyczy adresu Mario Rossiego, numeru identyfikacji podatkowej itp., Osoba ta jest osobą, której dane dotyczą, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia UE 2016/679

Źródło: strona internetowa Gwaranta Prywatności (http://www.garanteprivacy.it)

Odpowiedzialny za leczenie (lub odpowiedzialny)

Odpowiedzialna jest osoba fizyczna lub prawna, której administrator powierza, nawet poza swoją strukturą organizacyjną, określone i określone zadania zarządcze i kontrolne w jej imieniu w zakresie przetwarzania danych (art. 4 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia UE 2016/679 (http://www.garanteprivacy.it/regolazioneue) Samo rozporządzenie wprowadziło możliwość, że zarządzający może z kolei i pod pewnymi warunkami wyznaczyć innego tzw. „Pododpowiedzialny” (art. 28 ust. 2).

Źródło: strona internetowa Gwaranta Prywatności (http://www.garanteprivacy.it)

Administrator danych (lub właściciel)

Właściciel to osoba fizyczna, organ publiczny, spółka, podmiot publiczny lub prywatny, stowarzyszenie itp., Który decyduje o celach i sposobach przetwarzania (art. 4 ust. 1 pkt 7 ), rozporządzenia UE 2016/679

(Http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue).

Źródło: strona internetowa Gwaranta Prywatności

(Http://www.garanteprivacy.it)

www.traffik-up.pl (lub strona internetowa)

Witryna, za pośrednictwem której gromadzone i przetwarzane są dane osobowe użytkowników

Usługa

Usługa oferowana przez stronę internetową www.traffik-up.pl, jak wskazano we względnych warunkach.

Ciastko

Dane przechowywane na urządzeniu użytkownika

Odniesienia prawne

Informacje te zostały sporządzone na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym artykułów 13 i 14 rozporządzenia (UE)) 2016/679.

Informacje te dotyczą wyłącznie strony internetowej www.traffik-up.pl

Aktualizacje

Dokument został zaktualizowany w dniu 4 maja 2020 r. W celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami regulacyjnymi.